จัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำลวดพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำลวดพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าอิบุญ
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11
โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10
โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 12
โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6
โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4
โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2
ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ
กิจกรรม "Big Cleaning Day" อบต.ท่าอิบุญ
ผู้บริหาร
Cinque Terre


นายชณชล ลาไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ


Cinque Terre


นายธีรวุฒิ ราชแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ลิงค์หน่วยงาน
  • เข้าชมเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
  • เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ลิงค์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล
  • เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย