ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ
โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด
โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน
โครงการกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ แลพป้องกันโรค
โครงการ Big Clening Day รักษาความสะอาด/เก็บขยะในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะในตำบล ประจำปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้ซิก้า/ไข้ชิคุนกุนยา ประจำปี 2565
ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย
การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิบุญ
ผู้บริหาร
Cinque Terre


นายชณชล ลาไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ


Cinque Terre


นายธีรวุฒิ ราชแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ลิงค์หน่วยงาน
  • เข้าชมเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
  • เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ลิงค์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล
  • เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย