ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ
ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย
การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิบุญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับ อบต.ท่าอิบุญ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับ อบต.สักหลง
ประชาสัมพันธ์?ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566
รับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมินในระดับ AA
ผู้บริหาร
Cinque Terre


นายชณชล ลาไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ


Cinque Terre


นายธีรวุฒิ ราชแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ลิงค์หน่วยงาน
  • เข้าชมเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
  • เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ลิงค์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล
  • เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย