ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.ท่าอิบุญ

คู่มือการเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

สถานที่รับสมัครใบเลือกตั้ง

ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

แจ้ง !! ปิดตลาดนัดชั่วคราวของตำบลท่าอิบุญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.-5ก.ย. 64

อบต.ท่าอิบุญ มอบน้ำดื่มให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ประกาศ !! บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2563

รณรงค์การหยุดเผาป่า

การป้องกันฝุ่น PM 2.5

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภ

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ข่าวเตือนโรคระบาดศัตรูพืชของมันสำปะหลัง

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R

มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการแทนผู้มีอำนาจ

ประกาศ !! องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ประกาศ !! องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ !! องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

ขอรับบริจาคหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน

แผ่นพับสาธารณภัย

แผนงานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำปี 2562

ฐานข้อมูลศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจำปี 2562

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี

กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่2/2563

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

จัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ อบต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ท่าอิบุญ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าอิบุญใต้ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิบุญ (บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๙)

ประกาศร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ี ๙ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศราคากลางโครงการขุดบ่อขยะขององค์การบริหารสว่นตำบลท่าอิบุญ(และปูพลาสติกกันซึม) บ้านดงทิพย์ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่งรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองหมื่น) หมู่ที่ ๘ ต.ท่าอิบุญ

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ และในช่วงปิดภาคเรียน

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลท่าอิบุญ (รวมจำนวน ๘ จุด)

กำหนดราคากลางโครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ ( สายกุดแข้ ) บ้านท่ามะทัน ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคาการโครงการก่อสร้างลานดินอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ( สายไร่นายสงกา ) จำนวน ๒ จุด ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลำลอง หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านหมวดอั๊ด) ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลำลองหมู่ที่ ๑๐ ( สายโรงเลื่อย ) ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองหมื่น หมู่ที่ ๘ ถึง หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านผู้ใหญ่จรัญ) หมู่ที่ ๑ ต.ท่าอิบุญ

โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยน หมู่ 7 ตำบลท่าอิบุญ

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำล้างโบสถ์วัดศรีจันทร์พัฒนาราม
ระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณหมู่ 12
ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(กิจกรรมจัดทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อำเภอหล่มสัก นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, จนท.ยาเสพติด, สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.หล่มสัก บูรณาการร่วมกับ ตร.สภ.บ้านติ้ว, สสอ.หล่มสัก, ผรส. ฝ่ายปกครอง ต.ท่าอิบุญและเจ้าหน้างานป้องกันฯ อบต.ท่าอิบุญ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก ซึ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย ด้านภัยโควิด 19
โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญจัดทำโครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 3 คัน และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยท่านนายกวัชรพงศ์ อารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
การบริการและบรรเทาสาธารณะภัย ตำบลท่าอิบุญ
กิจกรรมพัฒนาวัดและที่สาธารณประโยชน์
โครงการ ศพด.ท่าอิบุญห่วงใยเด็กปฐมวัย ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยกันเถอะ
กิจกรรม "Big Cleaning Day"
มอบเครื่องห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ผู้ยากไร้หมู่ที่ 1 บ้านท่าอิบุญ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
เดินรณรงค์รักษาสิ่่งแวดล้อมตำบลท่าอิบุญ2
เดินรณรงค์รักษาสิ่่งแวดล้อมตำบลท่าอิบุญ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าอิบุญ สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสร้างผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมแกนนำผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญในการดูแลสุขภาพ /และโครงการสานรักจากชุมชนส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใ
ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 3 คัน และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฐานข้อมูลศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าอิบุญ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าอิบุญ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ สมัยสามัญ
ขอรับบริจาคหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน อบต.ท่าอิบุญ
ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลท่าอิบุญ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น
การประชุมประชาคมยาเสพติดตำบลท่าอิบุญ
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ชิคุนกุนยา
โครงการแจกถุงยังชีพแก่ผู่ประสบภัย COVID-19
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่การป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชนในตำบลท่าอิบุญ (ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมสอดไส้มะพร้าวอ่อน)
งานประเพณ๊วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลราชาภิเษก
งานวันแม่
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้บริหาร
Cinque Terre


นายวัชรพงศ์ อารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ


Cinque Terre


นายธีรวุฒิ ราชแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

ลิงค์หน่วยงาน
  • เข้าชมเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
  • เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
  • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ลิงค์ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล
  • เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย