งานประเพณ๊วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ