โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้ซิก้า/ไข้ชิคุนกุนยา ประจำปี 2565

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้ซิก้า/ไข้ชิคุนกุนยา ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์