โครงการ Big Clening Day รักษาความสะอาด/เก็บขยะในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะในตำบล ประจำปี 2565