โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน