โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญได้จัดให้มี "โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด" ณ ไร่ศรีวรรณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ เพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป