โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้ซิก้า/ไข้ชิคุนกุนยา ประจำปี 2566

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้ซิก้า/ไข้ชิคุนกุนยา ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์