โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการด้านการดูแลสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการด้านการดูแลสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายใหเกับผู้สูงอายุด้วยการเต้รแอโรบิค/แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร)