ฐานข้อมูลรายชื่อ อสบ.ฯบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 2566

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์