โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ หมู่ 5