โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพือ่การป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเครือแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ