โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ