โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบญ