โครงการแจกถุงยังชีพแก่ผู่ประสบภัย COVID-19

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 ร่วมต้อนรับนายอำเภอหล่มสักพร้อมนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ณ ที่ทำการอบต.ท่าอิบุญ