ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ สมัยสามัญ

การประชุมสภาองค์การบรหารส่วนตำบลท่าอิบุญ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเครือแก้ว