องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าอิบุญ สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสร้างผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมแกนนำผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญในการดูแลสุขภาพ /และโครงการสานรักจากชุมชนส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใ

กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 20 ครั้งต่อโครงการ เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 เดือนละประมาณ 2 ครั้ง คือวันศุกร์แรกของเดือนและวันศุกร์สุดท้ายของเดือน