กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ทอร์นาโดในขวดน้ำ การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการทดลองและปฏิบัติ เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนอย่างรอบด้าน เหมาะสมตามวัย