โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานเรื่องใกล้ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ