กิจกรรมพัฒนาวัดและที่สาธารณประโยชน์

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายกวัชรพงศ์ อารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดและที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน หมู่ที่ 7 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และพื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม