องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงประจำปีงบประมาณ 2563