ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(กิจกรรมจัดทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(กิจกรรมจัดทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร) ในช่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564การดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลทั้งในด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการให้ดีขึ้น และยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และคนในครอบครัว