การตรวจ ATK เพื่อตรวจเชื้อ COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิบุญทุกท่าน ที่ได้มาให้บริการตรวจ ATK เพื่อตรวจเชื้อ COVID-19 และผลการตรวจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ปลอดภัยและไม่พบเชื้อทั้ง 49 คน เวลา 13.00 น. ณ โดมอาคารลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ