การประชุมประจำเดือนมีนาคมของอบต.ท่าอิบุญ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2565 ของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลท่าอิบุญ ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ