บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน Covid-19 โดย รพ.สต.ท่าอิบุญ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิบุญร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ได้ดำเนินการบริการประชาชนในพื้นที่ โดยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน Covid-19 เข็มที่1,2,3 จำนวน 360 เข็ม ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ