การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ณ ห้องประชุมอาคารเครือแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ