องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ต่อต้านคอร์รัปชั่น.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน