โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และ "เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ