ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าอิบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่่าอิบุญ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลท่าอิบุญที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้ตำบลท่าอิบุญผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ด้วยดี สำหรับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณธานน้ำใจจากผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน