รับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมินในระดับ AA

เม่ื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ที่ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA จำนวน 34 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินในระดับ AA หรือมากกว่า 95 คะแนน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายฯ แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต และกล่าวคำปฏิญาณตนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ โดยนายชณชล ลาไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภ