กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป