ประชาสัมพันธ์?ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์?ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ โดยท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 ผ่านทาง 1. Scan QR code 2. https://itas.nacc.go.th/go/eit/au8rze