การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับ อบต.สักหลง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย จ่าสิบตรี สฤษฎ์ กมลเสถียร และ จ่าสิบเอก พันพนา เหลาสา พร้อมด้วยกำลังพล 6 นาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ตั้งแต่เวลา 9.00น. ถึงเวลา 12.00 น.