โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขึ้น โดยมีบุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายยุธนา หุมอาจ ท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและทิศทางการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี นำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป 2. มีความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการที่สำคัญสำหร้บการปฏิบัติงาน 3. ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และการทำงานเพื่อประชาชน 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ