ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ 1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตำบลท่าอิบุญ 2. เกิดปี พ.ศ.2563 อายุตั้งแต่ 2.5 - 3 ปี 11 เดือน 29 วัน นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 หลักฐานในการรับสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก) 3. สูติบัตร 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ