อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิบุญ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิบุญ เพื่อออกให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ เช่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การให้บริการรับชำระค่าประปา การให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยบูรณาการร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่ชลดา โก่งพูคำ พร้อมทั้งเกษตรอำเภอผู้รับผิดชอบพื้นที่ นายวัฒนา ลีพัศญากรณ์ ในการให้บริการลงทะเบียนเกษตรกร ปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและประชาคม เสนอโครงการที่ชุมชนต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน