การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565

การจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ควันรบกวนจากเตาเผาถ่าน และวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง ร้องทุกข์ท่อระบายน้ำถูกทำลาย